Aviso Legal

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico a continuación declárase www.efialtes.com como un sitio web de empresa xestionado por Fernando González González con DNI 52491746 L (en diante, «o prestador») con domicilio en c/ Dr. Touriño Nº 24 -5º B -36900 – Marín – Pontevedra – España e correo electrónico oito@efialtes.com.

Responsabilidade

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso tanto das disposicións aquí indicadas, coma de calquera outra que fose de aplicación legal.

O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web e pola falta de dispoñibilidade (caídas) do sitio, o cal efectuará ademais paradas periódicas por mantemento técnico. Ademais, o prestador resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios as devanditas obrigas, entendéndose como suficiente a publicación no sitio web do prestador.

Uso de Cookies

O sitio web do prestador pode utilizar ‘cookies’ (pequenos arquivos de texto que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina). Trátase dunha técnica empregada de xeito habitual en Internet para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio.

As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior, e desaparecen ao rematar a sesión do usuario.

En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

Dende o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto aos devanditos contidos.

En todo caso, o prestador comprométese á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

Protección de datos persoais

O prestador cumpre coa normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD e demais normativa vixente en cada momento, e vai a por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

Política anti spam

O prestador declárase completamente en contra do envío de comunicacións comerciais non solicitadas, e de calquera tipo de conduta ou manifestación coñecida como «spam»; así mesmo, declárase comprometido coa loita contra este tipo de prácticas abusivas.

Polo tanto, o prestador garante ao usuario que baixo ningún concepto os datos persoais recollidos no sitio web serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendido a ningún terceiro.

Polas mesmas razóns, o proceso de rexistro non debe ser utilizado para inscribir direccións de correo de persoas alleas sen o consentimento expreso das persoas afectadas. www.efialtes.com implementar como contramedida a esta prácticas unha lista de correo de tipo ‘double opt-in’ que necesita a confirmación explicitar por parte do titular da conta de correo electrónico indicada como dirección de subscrición, antes de recibir comunicacións por correo electrónico.

No caso de que aínda así un usuario reciba comunicacións deste sitio web sen rexistrarse, ou sen dar o seu consentimento expreso ao devandito rexistro, pode cancelar a subscrición dende os enlaces que se proporcionan na propia comunicación.

Ademais, o usuario pode poñerse en contacto connosco a través do formulario de contacto que se mantén no sitio web, tanto para comunicar o sucedido como para solicitar a eliminación inmediata dos seus datos do noso sistema.

Aloxamento de datos

Por razóns técnicas e de calidade de servizo, a web www.efialtes.com atópase aloxada nos servidores da empresa Loading (política de privacidade).

Tanto Loading como Mailchimp atopan adheridas aos principios de «Porto Seguro» (Safe Harbor), de acordo coa Decisión 2000/520/CE da Comisión do 26 de xullo de 2000, o que as converte entidades cun nivel axeitado de protección para os efectos da LOPD.

Google Analytics

Google Analytics é un servizo análise de datos estatísticas prestado pola empresa Google (política de privacidade). www.efialtes.com utiliza este servizo para realizar un seguimento das súas estatísticas de uso.

Google Analytics utiliza cookies para axudar ao sitio web a analizar datos estatísticos sobre o uso deste (número de visitas totais, páxinas máis vistas, etc.). A información que xera a cookie (incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Google usará esta información por conta nosa co propósito de xerar información estatística sobre o uso de www.efialtes.com, Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Google poderá transmitir a devandita información a terceiros cando así requírallo/llelo a lexislación, ou cando ditos terceiros procesen a información por conta de Google.

Pode Vostede rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, non obstante, de facelo, limitará a plena funcionabilidad de www.efialtes.com. Ao utilizar este sitio web, dá o seu consentimento ao tratamento de información por Google na forma e para os fins arriba indicados.

Consentimento ao tratamento dos datos persoais do usuario

No marco das súas actividades, Efialtes.com dispón da posibilidade de rexistro de usuarios para o envío de comunicacións por correo electrónico, efectuar comentarios no blog e enviar mensaxes a través do formulario de contacto.

O usuario mediante os actos de subscrición ao blog, a realización comentarios ou o formulario de contacto estará a dar o seu consentimento expreso ao tratamento dos persoais proporcionados segundo o disposto no artigo 6 da LOPD. O usuario poderá exercer os seus dereitos nos termos dispostos polo artigo 5 da LOPD.

Estes mesmos actos implican así mesmo o consentimento expreso do usuario á transferencia internacional de datos que se produce en termos da LOPD debido á situación física das instalacións dos provedores arriba mencionados.

Os datos de carácter persoal solicitados nestas actividades, quedarán incorporados a un ficheiro a finalidade do cal é a comunicación de novidades relativas ao sitio web de Efialtes.com actuando como responsable do ficheiro o prestador. Os campos marcados con asterisco son de cumprimentación obrigatoria, sendo imposible realizar a finalidade expresada se non se achegan estes datos.

Queda igualmente informado da posibilidade de exercitar os dereitos que se indican no apartado relativo aos Dereitos do usuario.

Dereitos do usuario

De conformidade co establecido no artigo 5 da LOPD, infórmase o usuario que a finalidade exclusiva da base de datos de rexistro é o envío de información sobre novidades relacionadas co sitio web Efialtes.com. Unicamente os titulares terán acceso aos seus datos, e baixo ningún concepto, estes datos serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro.

De acordo co disposto na LOPD, o usuario en calquera momento poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, e oposición ante o prestador.

Para facilitar o exercicio destes dereitos facilítase en todas as comunicacións un enlace de solicitude de baixa que redundará na eliminación inmediata dos datos persoais do usuario da nosa base de datos.

Enlaces de afiliación

Efialtes.com utiliza ocasionalmente enlaces de afiliación de produtos e servizos de marcas que estableceran un programa de afiliados. Estes enlaces úsanse exclusivamente despois de usar os devanditos produtos e servizos, ou ben realizar probas que permitan valorar que cumpren cun axeitado nivel de calidade.

O prestador comprométese a non incluír enlaces afiliados arbitrarios a produtos que non cumpran coas condicións antes descritas, entendendo ademais que este tipo de prácticas resultarían moi contraproducentes para a reputación do propio sitio web que de os fai promoción.

Propiedade Intelectual e uso dos contidos

O sitio web Efialtes.com, incluíndo título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores.

Efialtes.com outorga ao usuario unha licenza Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 3.0 os termos exactos das cales se poden consultar neste enlace.

Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a estes. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte destes.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do formulario de contacto que se mantén no sitio web.

Lei Aplicable e Xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes.

 


 

Aviso legal

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico a continuación se declara www.efialtes.com como un sitio web de empresa gestionado por Fernando González González con DNI 52491746L (en adelante, “el prestador”) con domicilio en c/ Dr. Touriño Nº 24 – 5º B – 36900 – Marín – Pontevedra – España y correo electrónico oito@efialtes.com.

 

Responsabilidad

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso tanto de las disposiciones aquí indicadas, como de cualquier otra que fuera de aplicación legal.

El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web y por la falta de disponibilidad (caídas) del sitio, el cual efectuará además paradas periódicas por mantenimiento técnico. Además, el prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente la publicación en el sitio web del prestador.

Uso de Cookies

El sitio web del prestador puede utilizar ‘cookies’ (pequeños archivos de texto que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página). Se trata de una técnica empleada de manera habitual en Internet para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior, y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.

Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el prestador se compromete a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

Protección de datos personales

El prestador cumple con la normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario.

Política anti-spam

El prestador se declara completamente en contra del envío de comunicaciones comerciales no solicitadas, y de cualquier tipo de conducta o manifestación conocida como “spam”; asimismo, se declara comprometido con la lucha contra este tipo de prácticas abusivas.

Por tanto, el prestador garantiza al usuario que bajo ningún concepto los datos personales recogidos en el sitio web serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero.

Por las mismas razones, el proceso de registro no debe ser utilizado para inscribir direcciones de correo de personas ajenas sin el consentimiento expreso de las personas afectadas. www.efialtes.com implementa como contramedida a esta prácticas una lista de correo de tipo ‘double opt-in’ que necesita la confirmación explicita por parte del titular de la cuenta de correo electrónico indicada como dirección de suscripción, antes de recibir comunicaciones por correo electrónico.

En el caso de que aun así un usuario reciba comunicaciones de este sitio web sin haberse registrado, o sin haber dado su consentimiento expreso a dicho registro, puede cancelar la suscripción desde los enlaces que se proporcionan en la propia comunicación.

Además, el usuario puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto que se mantiene en el sitio web, tanto para comunicar lo sucedido como para solicitar la eliminación inmediata de sus datos de nuestro sistema.

Alojamiento de datos

Por razones técnicas y de calidad de servicio, la web www.efialtes.com se encuentra alojada en los servidores de la empresa Loading (política de privacidad).

Tanto Loading como Mailchimp se encuentran adheridas a los principios de “Puerto Seguro” (Safe Harbor), de acuerdo con la Decisión 2000/520/CE de la Comisión de 26 de julio de 2000, lo que las convierte entidades con un nivel adecuado de protección a efectos de la LOPD.

Google Analytics

Google Analytics es un servicio análisis de datos estadísticas prestado por la empresa Google (política de privacidad). www.efialtes.com utiliza este servicio para realizar un seguimiento de las estadísticas de uso del mismo.

Google Analytics utiliza cookies para ayudar al sitio web a analizar datos estadísticos sobre el uso del mismo (número de visitas totales, páginas más vistas, etc.). La información que genera la cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de generar información estadística sobre el uso de www.efialtes.com, Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.

Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, de hacerlo, limitará la plena funcionabilidad de www.efialtes.com. Al utilizar este sitio web, da su consentimiento al tratamiento de información por Google en la forma y para los fines arriba indicados.

Consentimiento al tratamiento de los datos personales del usuario

En el marco de sus actividades, Efialtes.com dispone de la posibilidad de registro de usuarios para el envío de comunicaciones por correo electrónico, efectuar comentarios en el blog y enviar mensajes a través del formulario de contacto.

El usuario mediante los actos de suscripción al blog, la realización comentarios o el formulario de contacto estará dando su consentimiento expreso al tratamiento de los personales proporcionados según lo dispuesto en el artículo 6 de la LOPD. El usuario podrá ejercer sus derechos en los términos dispuestos por el artículo 5 de la LOPD.

Estos mismos actos implican asimismo el consentimiento expreso del usuario a la transferencia internacional de datos que se produce en términos de la LOPD debido a la ubicación física de las instalaciones de los proveedores arriba mencionados.

Los datos de carácter personal solicitados en estas actividades, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es la comunicación de novedades relativas al sitio web de Efialtes.com actuando como responsable del fichero el prestador. Los campos marcados con asterisco son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la finalidad expresada si no se aportan estos datos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos que se indican en el apartado relativo a los Derechos del usuario.

Derechos del usuario

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al usuario que la finalidad exclusiva de la base de datos de registro es el envío de información sobre novedades relacionadas con el sitio web Efialtes.com. Únicamente los titulares tendrán acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero.

De acuerdo con lo dispuesto en la LOPD, el usuario en cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de accesorectificación, cancelación, y oposición ante el prestador.

Para facilitar el ejercicio de estos derechos se facilita en todas las comunicaciones un enlace de solicitud de baja que redundará en la eliminación inmediata de los datos personales del usuario de nuestra base de datos.

Enlaces de afiliación

Efialtes.com utiliza ocasionalmente enlaces de afiliación de productos y servicios de marcas que hayan establecido un programa de afiliados. Estos enlaces se usan exclusivamente después de haber usado dichos productos y servicios, o bien haber realizado pruebas que permitan valorar que cumplen con un adecuado nivel de calidad.

El prestador se compromete a no incluir enlaces afiliados arbitrarios a productos que no cumplan con las condiciones antes descritas, entendiendo además que este tipo de prácticas resultarían muy contraproducentes para la reputación del propio sitio web que los promociona.

Propiedad Intelectual y uso de los contenidos

El sitio web Efialtes.com, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores.

Efialtes.com otorga al usuario una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 cuyos términos exactos se pueden consultar en este enlace.

Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del formulario de contacto que se mantiene en el sitio web.

Ley Aplicable y Jurisdicción

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes.