Textos

OLLO NEGRO, OLLO BRANCO

Hai unha porta aberta que comunica o visible co invisible, un obxectivo cristalino que converte en pedra todo o que ve, un ollo negro e un ollo branco. Sombra e luz.

Cando a cámara de Fernando González abre e pecha o seu ollo, aprisiona entre as súas pestanas unha procesión de seres pétreos que habitan en soidade. Algún día terá que explicarmos cómo soa a sinfonía dos seus clics nese mundo calado. No silencio que agroma nos cuartos escuros das igrexas e nas bambalinas do cristianismo.

Porque as súas imaxes revelan a intrahistoria das pedras nunha linguaxe de luz e sombra. Pechar un ollo negro para abrir un ollo branco. Canto secreto detrás desas curvas de muller, desas Marías abandonadas, desas proxeccións platónicas do crucificado. Pero Fernando non conta, senón que deixa que a mudez das súas imaxes fale. Dese xeito, proxecta zonas de sombra, terreos vizosos onde se dan as interrogantes e escasean as respostas. Caladas.

Fernando coñece as estradas que conducen a eses mundos de devoción e misterio, pero o seus pasos son unha viaxe cara atrás no tempo. É un pretérito escrito con minúsculas: non procura os reloxos, senón as agullas.

Porque el prefire os valados ás fronteiras, as cruces aos cruceiros, as calaveiras aos esqueletos, as ás aos anxos, ¿o raio ao sol?.

Antes de que a todos nos chegue a sombra, deitámonos, coma ese can, na luz. Agardando polas respostas do mesmo xeito que a cabra espera a que se abra a porta.

Detrás dun obxetivo branco, unha negra sombra. Detrás dunha ventá pechada, unha luz aberta. Ollo negro, ollo branco.

 

Henrique Mariño, xornalista.

 

OJO NEGRO, OJO BLANCO

Hay una puerta abierta que comunica lo visible con lo invisible, un objetivo cristalino que convierte en piedra todo lo que ve, un ojo negro y un ojo blanco. Sombra y luz.

Cuando la cámara de Fernando González abre y cierra su ojo, aprisiona entre sus pestañas una procesión de seres pétreos que habitan en soledad. Algún día tendrá que explicarnos cómo suena la sinfonía de sus clics en ese mundo callado. En el silencio que brota en los cuartos oscuros de las iglesias y en las bambalinas del cristianismo.

Porque sus imágenes revelan la intrahistoria de las piedras en un lenguaje de luz y sombra. Cerrar un ojo negro para abrir un ojo blanco. Cuánto secreto detrás de esas curvas de mujer, de esas Marías abandonadas, de esas proyecciones platónicas del crucificado. Pero Fernando no cuenta, sino que deja que la mudez de sus imágenes hable. De esa forma, proyecta zonas de sombra, terrenos fértiles donde se dan los interrogantes y escasean las respuestas. Calladas.

Fernando conoce las carreteras que conducen a esos mundos de devoción y misterio, pero sus pasos son un viaje hacia atrás en el tiempo. Es un pretérito escrito con minúsculas: no busca los relojes, sino las agujas.

Porque él prefiere las vallas a las fronteras, las cruces a los cruceros, las calaveras a los esqueletos, las alas a los ángeles, ¿el rayo al sol?.

Antes de que a todos nos llegue la sombra, nos tumbamos, como ese perro, a la luz. Aguardando por las respuestas del mismo modo que la cabra espera a que se abra la puerta.

Detrás de un objetivo blanco, una negra sombra. Detrás de una ventana cerrada, una luz abierta. Ojo negro, ojo blanco.

 

Henrique Mariño, periodista.


 

PROXECTO EFIALTES

Presentación na VII edición de Peter’s Room · Marín (Pontevedra)

Hola,  o meu nome é Fernando González e estou eiquí para compartir convosco a miña experiencia como creativo; sen embargo, como non tiven tempo de memorizar a presentación, procederei a ler estes centos de caracteres, mentres nos acompañan as imaxes dalgúns dos meus traballos.

Agora, como fondo na proxección, pensei en comenzar cun texto autobiográfico ao estilo do inicio de ‘La Guerra de las Galaxias’, pero decateime de que era innecesario retroceder tanto no tempo… e de que non poderíades soportalo.

Polo tanto, comenzo polo principio, é dicir, cando tiña nas miñas mans lápices, tinta, pinceis, cola, cartón, papel… e aínda non imaxinaba o lugar que aquelas ferramentas ocuparían no meu desenvolvemento profesional; sen embargo, sí intuía que non eran excluintes, ao contrario: aprendía a encadernar no obradoiro marinense de Guillermo García mentres seleccionaba obra para a primeira exposición de debuxos con algúns amigos.

Cosendo libros no tear desfrutaba do olor do papel impreso, da pel curtida, da queimazón suave do fío de algodón entre os dedos, pero xa a tinta con pincel e pluma reclamaba o seu espazo creativo, como logo sucedería coa acuarela, que chegou a ser case único ata que unha cámara fotográfica reflex de carrete caeu nas miñas mans sen pretendelo.

Neste punto véxome na obriga de aclarar que chegou o momento de escoller a formación que definiría o meu futuro profesional, e aínda que sempre quixen ser astronauta… (sí, xa sei que Rexistrador da Propiedade é máis lucrativo…), o caso foi que a delineación nun estudio de arquitectura marcaría o meu horario durante 24 anos. E xa nunca saberei se hai moita diferencia astronauta-delineante.

Ben, estabamos en que, dende entón, a fotografía pasa a ocupar a maior parte do meu tempo de creación grazas ao fotográfo marinense Xosé Gago, que soubo guiarme… ata onde puido!. A él lle debo a miña primeira imaxe latente.

O tempo continúa a transcorrer entre exposicións, concursos, e especialmente o mundo do cómic, que naquelas décadas dos oitenta e noventa deu algúns dos mellores creadores no xénero.

E, case sen decatarme (como cando a Benemérita de Tráfico decide que tes bó perfil na foto), as pezas dese fantástico puzzle comenzan a deixar de seren estancas, a relacionarse, permitindo que a ilustración fose tamén encadernación, a imaxe fotográfica tocase a madeira e mesmo o mármore, que o deseño lle dera forma a textos nunha maquetación…

[Metáfora] Así, vinme de súpeto nunha eira moi fermosa que viña de sementar, e a colleita por facer… [fin da metáfora]. Tiña todas as habelencias que sempre soñara para desenvolver o meu traballo creativo, outras tantas por descobrer, e chega Peter para me dar voz hoxe no lugar de Marta Fortes, da Galería buenense 7-VI, que non puido estar connosco.

Fin do soño… porque toca traballar, con humildade, tendo presente ao xigante mitolóxico Efialtes como referencia ética fundamental.

E espero que teñades apreciado a inexistencia das expresións multidisciplinar, ou polifacético.

Grazas.

 

PROYECTO EFIALTES

Presentación na VII edición de Peter’s Room · Marín (Pontevedra)

Hola, mi nombre es Fernando González y estoy aquí para compartir con vosotros mi experiencia como creativo, sin embargo, como no he tenido tiempo de memorizar la presentación, procederé a leer estos cientos de caracteres, mientras nos acompañan las imágenes de agunos de mis trabajos.

Ahora, como fondo en la proyección, había pensado en comenzar con un texto autobiográfico al estilo del inicio de ‘La Guerra de las Galaxias’, pero caí en la cuenta de que era innecesario retroceder tanto en el tempo… y de que no podríais soportarlo.

Por tanto, comienzo por el principio, es decir, cuando tenía en mis manos lápices, tinta, pinceles, cola, cartón, papel… y aún no imaginaba el lugar que aquellas herramientas ocuparían en mi desarrollo profesional, sin embargo, sí intuía que no eran excluyentes, al contrario: aprendía a encuadernar en el taller marinense de Guillermo García mientras seleccionaba obra para la primera exposición de dibujos con algunos amigos.

Cosiendo libros en el telar disfrutaba del olor del papel impreso, de la piel curtida, de la quemazón suave del hilo de algodón entre los dedos, pero ya la tinta con pincel y pluma reclamaba su espacio creativo, como luego sucedería con la acuarela, que llegó a ser casi único hasta que una cámara fotográfica reflex de carrete cayó en mis manos sin pretenderlo.

En este punto me veo en la obligación de aclarar que llegó entonces el momento de escoger la formación que definiría mi futuro profesional, y aunque siempre quise ser astronauta… (sí, ya sé que Registrador de la Propiedad es más lucrativo…), el caso fue que la delineación en un estudio de arquitectura marcaría mi horario durante 24 años. Y ya nunca sabré si hay mucha diferencia astronauta-delineante.

Bien, estábamos en que, desde entonces, la fotografía pasa a ocupar la mayor parte de mi tiempo de creación gracias al fotográfo marinense Xosé Gago, que supo guiarme… hasta donde pudo!. A él le debo mi primera imagen latente.

El tiempo continúa transcurriendo entre exposiciones, concursos, y especialmente el mundo del cómic, que en aquellas décadas de los ochenta y noventa dió algunos de los mejores creadores en el género.

Y, casi sin darme cuenta (como cuando la Benemérita de Tráfico decide que tienes buen perfil en la foto), las piezas de ese fantástico puzzle comienzan a dejar de ser estancas, a relacionarse, permitiendo que la ilustración fuese también encuadernación, la imagen fotográfica tocase la madera o incluso el mármol, que el deseño le diera forma a textos en una maquetación…

[Metáfora] Así, me ví de repente en un campo muy hermoso que acababa de sembrar, y la cosecha por hacer… [fin de la metáfora]. Tenía todas las habilidades que siempre había soñado para desarrollar mi trabajo creativo, otras tantas por descubrir, y llega Peter para darme voz hoy en el lugar de Marta Fortes, de la Galería buenense 7-VI, que no pudo estar con nosotros.

Fin del sueño… porque toca trabajar, con humildad, teniendo presente al gigante mitológico Efialtes como referencia ética fundamental.

Y espero que hayáis apreciado la inexistencia de las expresiones multidisciplinar, o polifacético.

Gracias.